Wanneer wil je
naar de voorstelling?
ClubInc

RECENSIE THEATERKRANT
INCLUSIEVE DANSCLUB HEFT CONVENTIONELE VERHOUDING
TUSSEN PODIUM EN ZAAL METEEN OP

 

In ClubINC nemen host Connor Schumacher en acht dansers je mee in een wervelende totaalervaring van verbinding.

 

Met ieders kennis en ervaring wordt in deze voorstelling een inclusieve wereld gecreëerd waarin jij gezien wordt, jij anderen ziet en waarin iedereen kan meedoen.
Verwacht plezier en kwetsbaarheid in een ontmoeting met een groep mensen die anders zijn dan jij, terwijl jij ook die ander bent. We nodigen je uit om hen te zien, in een verkenning van hoe we samen de dansvloer kunnen vullen met begrip en waardering voor onze verschillen. Een sensationele bijeenkomst, waarbij we nieuwe skills voor het leven beoefenen in dans: van opera tot techno – let’s go!

 

There was you 

There was the other 

There was us 

There is the world 

And there is every body in it

Love is a collaborative work of art: ClubINC

 

RECENSIE THEATERKRANT
INCLUSIEVE DANSCLUB HEFT CONVENTIONELE VERHOUDING
TUSSEN PODIUM EN ZAAL METEEN OP

 

DATA & TICKETS

 

Zaterdag 30 september
20:30 uur
Nederlandse dansdagen – Maastricht
Tickets : KLIK HIER

 

Zaterdag 21 oktober
20:30 uur
Rotterdamse Schouwburg
Tickets – KLIK HIER

 

Zaterdag 20 januari
20:30 uur
Chassé Theater – Breda
Tickets – KLIK HIER

 

Vrijdag 26 januari
20;00 uur
Theater Kikker – Utrecht
Tickets – KLIK HIER

 

Zaterdag 27 januari
20:00 uur
Boring festival
Tickets – KLIK HIER

 

Zaterdag 30 maart
20:30 uur
Theater Bellevue – Amsterdam
Tickets – KLIK HIER

 

 

Love is a collaborative work of art.

We are here to ask you:

What do you include in your life?

Welcome to ClubINC!

 

In ClubINC, host Connor Schumacher and eight dancers take you through a whirlwind total experience of connection.

 

Using everyone’s knowledge and experience, this performance creates an inclusive world where you are seen, you see others and everyone can participate. Expect fun and vulnerability in an encounter with a group of people who are different from you, or is it you that’s different? We invite you to see them, in an exploration of how together we can fill the dance floor with understanding and appreciation of our differences. A sensational gathering, practicing new skills for life in dance: from opera to techno – let’s go!

 

There was you 
There was the other 

There was us 

There is the world 

And there is every body in it

Love is a collaborative work of art: ClubINC

 

 

voorstelling in beeld

Van en met: 

Mary-Jane Mijnhijmer, Patrick Nassy, Ali Özdemir, Milton de Oliveira Soares, Victoria Ochoa Urrea, Terence Patra, Wilma O’Sullivan, Mohamed Boujarra, Majon van der Schot en Connor Schumacher

 

Dramaturgie: Maaike Schuurmans

 

Lichtontwerp en techniek: Edwin van Steenbergen

 

Fotografie campagnebeeld: Studio Jan Hoek

 

Kostuums: Jessica van Halteren / Mulas Hybrid as a part of Outsiderwear

 

ClubINC is een coproductie van: ARK/Connor Schumacher, Theater Babel Rotterdam en Dansateliers

 

Over:
ClubINC is een coproductie van Connor Schumacher/ARK, Theater Babel Rotterdam en Dansateliers en komt voort uit de motivatie om van elkaar te leren. In deze coproductie wordt verkend hoe dans als toegepaste kunstvorm een inclusieve ruimte kan creëren waarin ieder mens weer zijn menselijkheid kan uitoefenen. De voorstelling gaat over de anderen. En over jezelf.
Duur: ongeveer 70 minuten.

 

Theater Babel Rotterdam: 

Theater Babel Rotterdam is het eerste volledig inclusieve professionele theatergezelschap waar structureel gewerkt wordt met spelers met en zonder een beperking. Babel bevordert de artistieke toegankelijkheid van het podium en gelooft dat dat kan leiden tot spannende, uitdagende en grensverleggende producties die taboes doorbreken. Babel toont hoe een écht inclusieve samenleving eruit kan zien.
www.theaterbabelrotterdam.nl 

 

ARK/Connor Schumacher: 

Connor Schumacher heeft een duidelijke visie gevormd op wat hij wil met zijn werk: mensen in beweging brengen. Onder de vlag van zijn eigen stichting ARK, opgericht in 2020, krijgt Connor's brede praktijk vorm met verschillende voorstellingen waarbij de diepe connectie met het publiek leidend is.

In 2019 won hij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen en in 2022 was hij een van de vijf genomineerden voor de Giekses Strijbis Podiumprijs. Het is zijn diepe overtuiging dat onze maatschappij beter af zou zijn wanneer we elke dag zouden dansen.

www.arkconnorschumacher.com 

 

Dansateliers: 

Het Rotterdamse Dansateliers is een onafhankelijk huis voor de ontwikkeling van dans en een thuis voor danskunstenaars in ontwikkeling. De organisatie investeert in dansdramaturgie, creatief produceren, (internationaal) onderzoek en een gevarieerd palet aan danskunstenaars - ieder met een eigen artistieke vorm, taal en signatuur.
www.dansateliers.nl

 

 

 

 

Made by: 

Mary-Jane Mijnhijmer, Patrick Nassy, Ali Özdemir, Milton de Oliveira Soares, Victoria Ochoa Urrea, Terence Patra, Wilma O’Sullivan, Mohamed Boujarra, Majon van der Schot and Connor Schumacher

 

Dramaturgy: Maaike Schuurmans

 

Lighting design and technology: Edwin van Steenbergen

 

Photography campaign image: Studio Jan Hoek

 

Costumes: Jessica van Halteren / Mulas Hybrid as a part of Outsiderwear

 

ClubINC is a co-production of: ARK/Connor Schumacher, Theater Babel Rotterdam en Dansateliers

 

About:
ClubINC is a co-production by Connor Schumacher/ARK, Theater Babel Rotterdam and Dansateliers and stems from the motivation to learn from each other. This co-production explores how dance as an applied art form can create an inclusive space in which every person can practice their humanity again. The performance is about others. And about yourself.
Duration: about 70 minutes.

 

Theater Babel Rotterdam: 

Theatre Babel Rotterdam is the first fully inclusive professional theatre company working structurally with actors with and without disabilities. Babel promotes artistic accessibility to the stage and believes that this can lead to exciting, challenging and groundbreaking productions that break taboos. Babel shows what a truly inclusive society can look like.
www.theaterbabelrotterdam.nl 

 

 

ARK/Connor Schumacher:
Connor Schumacher has formed a clear vision of what he wants from his work: to move people. Under the banner of his own foundation ARK, established in 2020, Connor's broad practice takes shape with various performances where the deep connection with the audience is leading. 

 

In 2019, he won the Prize of the Dutch Dance Days and in 2022 he was one of five nominees for the Giekses Strijbis Podium Prijs. It is his deep conviction that our society would be better off if we danced every day.
www.arkconnorschumacher.com 

 

Dansateliers: 

Rotterdam-based Dansateliers is an independent house for the development of dance and a home for developing dance artists. The organization invests in dance dramaturgy, creative production, (international) research and a diverse palette of dance artists - each with their own artistic form, language and signature.
www.dansateliers.nl