Terug naar overzicht

vacature leden Raad van Toezicht

We zijn op zoek naar twee nieuwe Raad van Toezicht leden wegens verloop van termijnen van twee huidige leden. We zoeken iemand met een politiek/ bestuurlijk profiel (tevens beoogd opvolger voorzitter) en een iemand met een artistiek profiel. 

 

 

Over de Raad van Toezicht

De RvT houdt, in aanloop naar de realisatie van ons meerjarenbeleid 2025-2028, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde. Belangrijke beleids- en verantwoordingsdocumenten, zoals het instellingsplan, het bestuurs- en beheersreglement, de begroting en de jaarrekening moeten door de RvT worden goedgekeurd. De RvT benoemt de leden van het bestuur en vervult de rol van werkgever van het bestuur. De Raad ziet in elk geval toe op de naleving door de organisatie van de Codes Cultural Governance, Diversiteit en Inclusiviteit, Fair Pay en andere wettelijke verplichtingen, alsook de rechtmatige bestedingen van middelen. De RvT legt jaarlijks in het bestuursverslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden.

 

De RvT leden hebben verschillende achtergronden en expertises. Er wordt gestreefd naar evenwicht in representatie en diversiteit, met een gelijke verdeling van gender en (bi)culturele achtergronden. Er is speciale aandacht voor inclusie van leden met een lichamelijke of cognitieve beperking. Geïnteresseerden met een ervaringsdeskundigheid worden dan ook van harte uitgenodigd om te reageren.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, die eenmaal met ten hoogste vier jaar verlengd kan worden. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in een reglement dat de onafhankelijkheid waarborgt. De leden van de RvT hebben geen directe belangen bij de organisatie. De RvT leden ontvangen een vacatievergoeding.

 

 

Meer weten?

hier vind je de volledige vacatures